En NEXUS CIBERSECURITY, S.L. (Des d’ara NEXUS-ON) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat en línia per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra organització.

Responsable del tractament

L’interessat que faciliti a NEXUS-ON dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

“NEXUS CIBERSECURITY, S.L.
CIF B67414128
Domicili social carrer de Brusi 25, Entro. 2ª, Barcelona 08006, España.
Telèfon: (+34) 932 50 81 27
Correu electrònic: info@nexus-on.com “

Finalitats del tractament de dades

En NEXUS-ON el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar les consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
2. En cas de contractació dels béns i serveis oferts per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
3. Valorar i gestionar, si escau, el currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al teu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
4. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de la nostra entitat i / o del sector. Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.
5. Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades

Legitimació per al tractament de dades

– La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriorment descrites és l’execució de la prestació del servei corresponent.
– La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
– La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

Totes les dades facilitades per tu són certes i correctes, i et compromets a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a NEXUS-ON. En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Durada del tractament de dades

– Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no demanis la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits (llevat, en ambdós casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi aquesta revocació).
– Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un (1) any.
– Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
– Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant (1) un any.

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Comunicació de les dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

– A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
– A les empreses subcontractades per NEXUS-ON per gestionar la facturació dels serveis contractats. El detall de l’entitat que actuarà com a empresa sub-encarregada del tractament s’ha d’identificar en el corresponent contracte d’encarregat de tractament a subscriure entre NEXUS-ON i el client.
– A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits, i si és el cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
– En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través de l’enviament d’un correu electrònic al compte info@nexus-on.com o per correu postal a l’adreça carrer Casp 90, 90, 3r 3a 08010-Barcelona, ​​adjuntant un document oficial d’identitat ( DNI, carnet de conduir, passaport …). Per a més informació, sobre el procediment a seguir per a exercir els teus drets i presentar les teves reclamacions, clica aquí (incloure link a Annex II Política de Protecció de Dades)

Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

Mesures de Seguretat

NEXUS-ON es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix normativa aplicable.

NEXUS-ON té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

NEXUS-ON, entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

NEXUS-ON haurà d’informar de qualsevol violació de la seguretat a les autoritats i als interessats d’acord amb la legislació vigent si arriba a conèixer-se que la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades personals s’ha vist compromesa.

Protecció de la informació allotjada

NEXUS-ON realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per NEXUS-ON, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. NEXUS-ON no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, NEXUS-ON estarà autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals indicats anteriorment